Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
Recyklované plasty,
čistejšie životné prostredie!
Znižovanie emisií CO2 vďaka recyklovaniu PET

Negatívny dopad emisií CO2 na životné prostredie a ľudský život už nie je nevyhnutnou budúcnosťou. Zlá kvalita ovzdušia a extrémne prírodné javy sú len dva závažné dôsledky znečistenia.

V globálnom meradle neustále rastie spotreba plastov, ktoré žiaľ nevstupujú do recyklačného procesu, ale zasahujú do kvality životného prostredia, čo má katastrofálny vplyv na prírodný ekosystém.

Projekt „Znižovanie emisií CO2 z recyklácie PET“, ktorý vznikol na základe iniciatívy spoločnosti GreenTech v roku 2018, podporuje boj proti znečisťovaniu prostredia inými spoločnosťami a to tým, že im vystavuje kredity s hodnotou, ktorá kompenzuje ich uhlíkovú stopu, ktorú po sebe zanechávajú pri svojich činnostiach.

GreenTech recykluje PET obaly a vyrába nové recyklované plastové výrobky. Tento proces si vyžaduje značne menšiu spotrebu energie v porovnaní s výrobou rovnakých produktov z úplne nových vstupov. Nepopierateľným prínosom je zníženie emisií skleníkových plynov.

Green Tech je prvá spoločnosť v Európe, ktorá zaviedla projekt na zníženie CO2 a vyrába: PET vločky, PET pásiky, r-PET regranulát a polyesterové vlákno.

bg image
Video
Brožúra

Miesto

Buzau, Rumunsko

Typ projektu:

Energetická efektivita - komerčný sektor

Štandard projektu:

Akreditovaný medzinárodným certifikátom Zlatý štandard

Rok začatia projektu:

2018

gold standard resources
3069305.845
Úspora CO2 (t)
Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Podporou tohto projektu pomáhate chrániť životné prostredie, zlepšovať kvalitu života a podporujete miestnu ekonomiku.

icon

Využitie recyklovaných materiálov v porovnaní so spracovaním primárnej suroviny prispieva k zníženiu emisií CO2 o 47%

icon

Využitie recyklovaných materiálov v porovnaní so spracovaním primárnej suroviny prispieva k zníženiu spotreby energie o 30%

icon

Šetrenie prírodných zdrojov znížením spotreby ropy o 75 %

icon

Čisté životné prostredie vďaka zberu odpadov a zabráneniu toho, aby sa odpady dostali do riek, jazier, lesov a na lúky

icon

Viac pracovných príležitostí pre ľudí z regiónu, kde sa projekt realizuje

icon

Regionálny ekonomický rozvoj prostredníctvom distribúcie príjmov, regionálnej integrácie a prepojenia s inými sektormi

icon

Rozvoj lokálnej technickej kapacity prostredníctvom kvalifikácie ľudských zdrojov v regióne

icon

Rozvoj komunít prostredníctvom prispievania samosprávam formou odvodov do poisťovní (sociálne, zdravotné)

icon

Zvyšovanie občianskeho povedomia prostredníctvom zodpovedného správania

Ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj
SDG 5 - Rovnosť pohlaví
SDG 7 - Čistá a dostupná energia
SDG 8 - Slušná práca a rast
SDG 9 - Priemysel, inovácie a infraštruktúra
SDG 11 - Trvalo udržateľné mestá a komunity
SDG 12 - Zodpovedná spotreba a výroba
SDG 13 - Kroky v oblasti klímy
icon icon icon icon icon icon icon
Čo sa stane s peniazmi získanými z environmentálnych certifikátov?

Prostriedky získané z vystavených uhlíkových kreditov sú smerované do týchto hlavných oblastí:

  • Vytvorenie novej recyklačnej linky na ďalšie druhy materiálov;
  • Nová linka na produkty z recyklovaného odpadu určených na hygienu
  • Rozšírenie kapacity r-PET o potravinársky priemysel;
  • Rozšírenie súčasnej recyklačnej kapacity v strednej a východnej Európe s cieľom podporiť zber, a tým prispieť k naplneniu recyklačného záväzku EÚ (50 %). V súčasnosti sa miera recyklácie v regióne pohybuje na úrovni od 10 do 20 %.

Vyzývame všetky spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť s negatívnym dopadom na životné prostredie, aby podporili projekt „Znižovanie emisií CO2 z recyklácie PET“ zakúpením klimatických certifikátov vydaných v súlade s najvyššími normami stanovenými európskymi organizáciami.

Výhody majiteľov klimatických certifikátov:

  • Možnosť začlenenia klimatického certifikátu CO2 do svojej správy o ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti;
  • Pocit zadosťučinenia, že prispievate k lepšiemu stavu životného prostredia a spoločnosti.
Kým ste na tejto stránke, zrecyklovali sme...
0
PET fľaše
Na vašom názore záleží. Kontaktujte nás v prípade návrhov alebo sťažností a pre ďalšie informácie.
recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš