Norway Grants europska
Menu
Norway Grants europska
whistleblowing

GreenTech Slovakia s.r.o vykonáva svoje aktivity čestným a bezúhonným spôsobom. Z tohto dôvodu spoločnosť GreenTech Slovakia s.r.o zaviedla postup pre whistleblowing (oznamovanie nekalých praktík).

Zámerom whistleblowingu je chrániť spoločnosť pred etickými pochybeniami, podvodmi a nedodržiavaním svojich povinností, ktoré môžu poškodiť imidž spoločnosti, spôsobiť komerčné predsudky alebo právne pokuty, čo by znížilo povesť a rentabilitu spoločnosti.


Postup pre nahlasovanie etických pochybení


Postup pri nahlasovaní etických pochybení, nezrovnalostí a porušení zákona prostredníctvom profesionálnych varovných prostriedkov (whistleblowing).

Každý zamestnanec, dodávateľ a subdodávateľ spoločnosti, ktorý je zapojený do jej činnosti, môže pri zachovaní anonymity svojej totožnosti podať ohlásenie alebo sťažnosť na konanie zamestnanca alebo inej osoby konajúcej v mene spoločnosti, ktorá porušuje zákonné predpisy alebo interné etické a obchodné štandardy spoločnosti, a to prostredníctvom nezávislého určeného poskytovateľa služby (ďalej len „poskytovateľ služby“) bez toho, aby sa musel obávať pomsty alebo akejkoľvek formy prepustenia.

Whistlebloweri môžu podať ohlásenia/sťažnosti dôverne a anonymne e-mailom, poštou alebo telefonicky a s použitím informácií uvedených na stránke Postupy pre whistleblowing, ktoré sú uvedené na každej webovej stránke spoločnosti GreenTech Slovakia s.r.o.


NAHLÁSIŤ


Vítame vás!
Vstúpili ste do systému na prijímanie varovaní o bezúhonnosti, ktorý spoločnosť GreenTech Slovakia s.r.o sprístupnila pre zainteresované osoby za účelom nahlasovania obáv z nedodržiavania pravidiel platných pre činnosti spoločnosti.

Po vytvorení sťažnosti v dobrej viere s použitím tohto systému dostanete informáciu o stave svojho varovania o bezúhonnosti a bude sa na vás vzťahovať ochrana podľa Pravidiel pre ochranu osobných údajov a podľa postupu pre nahlasovanie etických pochybení, nezrovnalostí a porušení zákona, ktorý nájdete na webových stránkach spoločnosti GreenTech Slovakia s.r.o.

Pre podanie sťažnosti stlačte tlačidlo NAHLÁSIŤ.

recycled bottles counter recycled bottles counter mobile
...
Zrecyklovaných PET fliaš